No. 1 National Male Team

Ruslan Zhapparov

Nurlan Myrzabayev

Rakhym Adilkhanov

Kozhakhmet Nurkanat

Kozhakhmet Almat

Ababakirov Somirkhon

Tlules Tamerlan